Naša misija

  • razvoj kvalitetnih aplikativnih rješenja
  • njegovanje kulture poslovne komunikacije
  • oslanjanje na razvoj vlastitih softverskih platformi
  • konkurentnost u cijeni, kvaliteti i brzini realizacije

Naša vizija

  • praćenje ICT trendova
  • kontinuirano obrazovanje i usavršavanje
  • kvalitetno upravljanje projektima
  • angažovanje kompetentnih saradnika


posredovanje u kreiranju preduzetničkog javnog mnenja,
oglasno-reklamno posredovanja,
posredovanje u sprovođenju obuke i usavršavanja stanovništva iz različitih oblasti života i rada,
političkog savjetovanja,
bavljenje integralnim tržišnim posredovanjem.
 
a sa ciljem: da ubrza transfer poslovnog iskustva sa subjektima i među subjektima sa kojima ostvari saradnju; da unapređuje i doprinosi stručnom usavršavanju i obuci pojedinaca u oblasti tržišnog poslovanja;da populariše uvođenje novih savremenih znanja u oblasti tržišnog poslovanja,da afirmiše značaj  tržišnog  poslovanja u uslovima razvijene konkurencije, da afirmiše i podstakne tržišno poslovanje robama proizvodima, radom, znanjem, idejama, tehnologijama, uslugama, novcem, kapitalom i hartijama od vrijednosti. 


62.01. Računarsko programiranje,
62.02. Djelatnosti savjetovanja o računarima tj.o računarskim sistemima,
62.03.Upravljanje računarskom opremeom i sistemom
62.09. Ostale uslužne djelatnosti koje se odnose na informacione tehnologije i računare,
63.12. Internetski portali,

 

Aktuelni Projekti

IT - Računarsko programiranje

Novosti